ฝ่ายวิชาการ
แบ่งออกเป็น
6 งาน ดังต่อไปนี้

แผนภูมิการบริหารงานวิชาการ
แผนกวิชา
   
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   
แผนกวิชาช่างเชื่อม
   
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
   
แผนกวิชาช่างยนต์
   
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
    แผนกวิชาการบัญชี
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    แผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
    ตารางเรียน/ตารางสอน
 
งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
งานสื่อการเรียนการสอน

 
Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
  - โครงการจัดการเรียนรู้
  - วิจัยในชั้นเรียน
      - ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 1
      - ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 2
  - แบบตรวจโครงการจัดการเรียนรู้
  - แจ้งกำหนดการส่งเอกสารฝ่ายวิชาการ
 - หลักสูตร ปวส.2557
 
 
 
 
 
 
 
 


นายนปตรี  อินเรือง
รองผู้อำนวยการวิชาการ
 

 

นายหล่ง    สมฤทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

นายชูชาติ    กุลท้วม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 

นางสาวไผ่ศีทอง  หินสวน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

นางประกาย  ชุ่มใจ
หัวหน้าแผนกพณิชยการ
 

นายเกรียงศักดิ์    ดอนชัย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายพนมกร  ยะแสง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

นายสันติ    พลเยี่ยม
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
 

นายเฉลิมภพ    ใจวงศ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 

นายบัญญัติ  อิ่นคำ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
 

นายไพรวัลย์  ศักดิ์ใหญ่
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 

นายไพรัช  กลัดสำเนียง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 

นางสาวพรรเพ็ญ    เขาฟัง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 

นายบัญญัติ  อิ่นคำ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
 

นายจักรชัย  ปิงเมือง
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน