ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
แบ่งออกเป็น
6 งาน ดังต่อไปนี้

แผนภูมิการบริหาร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายประยูร  วันต๊ะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นายสันติ  พลเยี่ยม
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางอัญชลี  เวียงคำ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายเฉลิมภพ  ใจวงศ์
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวฐิติรัตน์    กันธนะ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

นางสาวใผ่สีทอง  หินสวน
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายอนุสรณ์    ท้าวแก่นจันทร์
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน