ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แบ่งออกเป็น
6 งาน ดังต่อไปนี้

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ
      - แผนปฎิบัติการ วิทยาลัยฯ 2557
    แบบฟอร์มเอกสาร
    - การวิเคราะห์ภารกิจการประกันคุณภาพภายใน
   
- การเขียนโครงการ
   
- แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
   
แบบฟอร์มเอกสาร
    - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
    - สถานประกอบการ ทำความร่วมมือ
วก.เทิง
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
       - ปฎิทินงาน ส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ
    แบบฟอร์มเอกสาร
    
-
รับงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

    - สผ. 1-2
    -
สผ. 3-5

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
    แบบฟอร์มเอกสาร
    -
เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)
     โครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ปี 2555

      แบบฟอร์ม
รายชื่อกรรมการตัดสินจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
   

   - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557
   - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
   - คู่มือ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

   - เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2555 และที่ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

   - ตัวอย่าง SAR บุคคล ปี 2558
   - ตัวอย่าง SAR แผนก ปี 2558
   - จำนวนบุคลากร วิทยาลัยฯ ปี 2558
   - จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 2557
   - จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 2558
 

 


นายทวีผล  แปงณีวงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 


หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
และหัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ


นายสุพจน์    ตื้อคำ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายภาคิน  พรหมราช
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางวาสนา    ศิริสาร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

นายบัญญัติ  อิ่นคำ
หัวหน้างานความร่วมมือ