มาตรฐานการอาชีวศึกษา     

       มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

       มาตรฐานที่ ๒ หลักสูตร และการจัดการเรียน การสอน

       มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

       มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาชีพสู่สังคม 

       มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจัย 

       มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผู้นำและการจัดการ

       มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

  

 มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

          ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามชั้นปี

          ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้

         ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

          ตัวบ่งชี้ที่  ๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

          ตัวบ่งชี้ที่  ๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

          ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

          ตัวบ่งชี้ที่  ๗  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

          ตัวบ่งชี้ที่  ๘  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

          ตัวบ่งชี้ที่  ๙  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

          ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

          ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี

          ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา

 

 มาตรฐานที่ ๒ หลักสูตร และการจัดการเรียน การสอน

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๖  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียน การสอน อย่างเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๗  ระดับความเหมาะสม และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๙  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๐  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๑  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสาขาวิชา/สาขางาน

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๒ ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๓  จำนวนครั้ง หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๔  จำนวนสถานประกอบการ ที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบปกติ

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๕  จำนวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๖  อัตราส่วนของผู้สอนประจำที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๗  อัตราส่วนของผู้สอนประจำต่อผู้เรียน

 

 มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๘  จำนวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา

ตัวบ่งชี้ที่  ๒๙  จำนวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๐  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๑  จำนวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๒  จำนวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  

 มาตรฐานที่ ๔ การบริการวิชาชีพสู่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๓  จำนวน และประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๔  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพต่องบดำเนินการ

 

 มาตรฐานที่ ๕ นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๕  จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๖  จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ และ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๗  ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่องบดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่  ๓๘  จำนวนครั้ง และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

 

  มาตรฐานที่ ๖ ภาวะผู้นำและการจัดการ

           ตัวบ่งชี้ที่  ๓๙  ระดับคุณภาพการบริหารของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวบ่งชี้ที่  ๔๐  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่  ๔๑  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ   และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา

 

  มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

           ตัวบ่งชี้ที่  ๔๒  ระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่  ๔๓  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน