ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการอาชีวศึกษา  

     ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     ยุทธศาสตร์ที่ 2.  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
     ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนาคุณคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
     ยุทธศาสตร์ที่ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
     ยุทธศาสตร์ที่ 5.  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
     ยุทธศาสตร์ที่ 6.  จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
     ยุทธศาสตร์ที่ 7.  ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
         

ยุทธศาสตร์ที่ 1.  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
         
มาตรการ
         
1.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
         
2.
  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผุ้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
         
3.
  สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล
         
4.
  สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
         
5.
  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF)
         
6.
  เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาให้บริการสังคมให้เกิดค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญ 60 : 40
          7.  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่การอาชีวศึกษา
         
8.
  พัฒนากำลังคนระดับกลางให้มีความรู้และทักษะฝีมือมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2.  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
         
มาตรการ
         
1.  ส่งเสริมและพัฒนาจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี
          2.  พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
          3.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ในการสร้าง สร้างรายได้
          4.  จัดการศึกษาวิชาชีพที่สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
          5.  ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ 3.  พัฒนาคุณคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
         
มาตรการ
         
1.  พัฒนากำลังคนให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ
          2.  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ
          3.  ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ
          4.  สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่างๆ มีการพัฒนาคุณภาพ และการแข่งขันในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
         
มาตรการ
         
1.  พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการและกำหนดภารกิจที่ชัดเจน ภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน
          2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
          3.  กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
          4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
          5.  บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          6.  พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพ
          7.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
          8.  พัฒนาระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งส่วนกลาง สถาบัน และสถานศึกษา
          9.  สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทั้งส่วนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
          มาตรการ
         
1.  พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
          2.  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
          3.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
          4.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติ
          5.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
          6.  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
          7.  ปรับระบบความร่วมมือและเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน

ยุทธศาสตร์ที่ 6.  จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
          มาตรการ
         
1.  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2.  พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้
          3.  พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
          4.  ทำนุ บำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7.  ผลักดันการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา
          มาตรการ
         
1.  พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อย่างมีประสิทธิภาพ
          2.  นำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน
          3.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล
          4.  ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา
          5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และจัดการองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
          6.  ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพสู่สากล