ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แบ่งออกเป็น
8 งาน ดังต่อไปนี้

แผนภูมิการบริหารงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารทั่วไป
งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานการเงิน
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
    ใบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา
         ปีการศึกษา 2557

    แบบคำร้องขอ รบ. ฉบับที่ 2
        
และใบแทนใบสุทธิ

    คำร้องขอกลับเข้าเรียน
    คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
    คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ
    คำร้องขอย้ายห้อง/ย้ายแผนก
    แบบคำร้องขอใบรับรอง
งานการบัญชี
งานประชาสัมพันธ์


นายกเชษฐ์  กิ่งชนะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
 


างสาวใผ่สีทอง  หินสวน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
และ
หัวหน้างานบุคลากร

นายนิรันดร์  ศรีทอง
หัวหน้างานพัสดุ
 

นางสาวชญานุช  ตุ้ยต๋า
หัวหน้างานการเงิน
 

นายพนมกร  ยะแสง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
 

นายหล่ง    สมฤทธิ์
หัวหน้างานทะเบียน
 

นางวาสนา    ศิริสาร
หัวหน้างานการบัญชี
 
 
นายสุพจน์  ตื้อคำ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์