นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

 ประวัติวิทยาลัยฯ
 คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
 กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
 หลักสูตร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
? - ผู้บริหารสถานศึกษา
 - บุคลากรของสถานศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร  
 ข้อมูลตลาดแรงงาน
 ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
- ผังวิทยาลัย
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม (ข้อมูลจังหวัด)
 
ประมวลภาพกิจกรรม (//Photo)
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์
   

 ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ช่างไฟฟ้ากำลัง

 เทคนิคยานยนต์

 ช่างก่อสร้าง

 ช่างเชื่อมโลหะ

 บริหารธุรกิจ

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 วท.เชียงราย

 วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย

 วอศ.เชียงราย

 วก.เวียงเชียงรุ้ง

 วก.เชียงราย

 วษท.เชียงราย

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา

ประวัติของสถานศึกษา
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๙)

ขนาดและที่ตั้ง
           เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของสภาตำบลเวียงจานวน ๓๐ ไร่ และที่ดินราชพัสดุของโรงเรียนเทิง สังกัดสานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติจานวน ๒๐ ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๑ ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๖๐
       โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๙-๕๕๒๖
       โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๕๕๑๑
       http://www.tice.ac.th/
       E-mail : Tice@Tice.ac.th

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเป้าหมายของสถานศึกษา


ปรัชญา
          เรียนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นด้านอาชีพ

วิสัยทัศน์
         วิทยาลัยการอาชีพเทิง เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนด้านอาชีพ และมุ่งมั่นผลิตกลังคนเพื่อ สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชน

พันธกิจ
           ๑.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับ ปวช. , ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น ให้เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาที่สอง (ภาษาจีน) เพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน
            ๒.  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อผลิตกลังคนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
            ๓.  ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย เพื่อรองรับความต้องการของ
ชุมชน
            ๔.  บริการงานอาชีพแก่ชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์
            กิจกรรม นความรู้ บริการวิชาชีพ สู่ชุมชน

เป้าหมาย
            ๑.  นักศึกษาที่สเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ สามารถนาความรู้
ไปประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
          ๒. นักศึกษาที่สเร็จการศึกษารู้จักหวงแหน และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
            ๓.  สถานศึกษามีเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเข้ามาบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ
            ๔. ร่วมมือกับชุมชน องค์กร ท้องถิ่น ในการกหนดบทบาทในการบริหารและการจัดการ
อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
            ๕. บุคลากรของสถานศึกษา มีการทวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น
 

 

โครงการ ทาทา สานฝันปันอาชีพ
มอบเครื่องมือช่างไฟฟ้าสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eXTReMe Tracker
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com