วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

          วิทยาลัยการอาชีพเทิง เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านอาชีพ และมุ่งมั่นผลิตกำลังคนเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชน

ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เรียนดี  มีคุณธรรม  เป็นผู้นำด้านอาชีพ


พันธกิจ

          1.  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น ให้เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาที่สอง (ภาษาจีน) เพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าชานแดน

          2.  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

          3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย เพื่อรองรับความต้องการของชุมชน

          4.  บริการงานอาชีพแก่ชุมชน และสังคม


แนวปฏิบัติที่นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาข้างต้น สถานศึกษาได้กำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.   นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2.  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารู้จักหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

3.  สถานศึกษามีเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเข้ามาบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ

4.  ร่วมมือกับชุมชน องค์กร ท้องถิ่น ในการกำหนดบทบาทในการบริหารและการจัดการอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม บุคลากรของสถานศึกษา  มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น