รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
  นายวรกิจ   
นายหล่ง   
นางรินรดา   
นายเมือง   
นายสิงห์ทอง   
นายนิกร   
พระครูอุดม
พระมหาโสภณ

นายสันติ
นางสาวจิรนาถ
นายสมชาย
นายนิพนธ์
นายบุญศรี
นายอวยชัย
นายควร
นายเสถียร
นายเลื่อน
นายสมยศ
อุ้ยอุทัย   
สมฤทธิ์
คำคลิ้ง
ก้านแก้ว
หนุนนำสวัสดิ์
ฐานะงาม
คณาภิรักษ์
ปัญญาวิโร
มหาวงศ์นันท์
หินนก
ใจพลแสน
ดอนเมือง
ศรีกันชัย
ดวงแก้ว
คำเหล็ก
จันต๊ะมูล
โนราช
พันธุ์กสิกร
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ