รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยการอาชีพเทิง
  นายวรกิจ
นายควร
นางเขียว
นายเทอดศักดิ์
นายสงกรานต์
นายเทพ
นายธรรมนูญ
นายคำ
นางชอบ
นายประครอง
นายธรรมวงศ์
อุ้ยอุทัย
คำเหล็ก
ปูชัย
น้อยดี
ด้วงวงษ์
หมอเก่ง
ใจคำ
บุญทันตา
เชิงน้ำ
ศิริใจ
มงคลกล้า
นายก
อุปนายก
ปฏิคม
สวัสดิการ
ประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ