สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ด้านสภาพชุมชน  และสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ ชุมชนมีบริบทที่เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรม และมีการคมนาคมไปมาสะดวก เป็นอำเภอขนาดใหญ่  และตั้งอยู่ในเขตอนุลุ่มแม่น้ำโขง 5 ประเทศ คือ  ไทย  ลาว  จีน  พม่า  เวียดนาม  และเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีโอกาสรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ

                ด้านเศรษฐกิจ  ชุมชนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ คือ วนอุทยานภูชี้ฟ้า  ดอยผาตั้ง ดอยผาหม่น ทำให้ชุมชนมีรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนาข้าว  ทำสวน  ทำไร่  และเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

                ด้านกฎหมายและการเมือง  มี พ..การอาชีวศึกษารองรับ  ทำให้มีโอกาสในการบริหารในรูปสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมและเข็มแข็ง  มีโอกาสเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่และรองรับการบริการชุมชนอย่างทั่วถึง  สถานศึกษาเป็นศูนย์วิทยบริการในเขตชุมชนและบุคลากรสถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดี

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอเทิง

คำขวัญอำเภอ พระธาตุจอมจ้อคู่บ้าน น้ำลาว หงาว อิง คู่เมือง ภูชีฟ้าลือเลื่อง งามประเทืองดอกเสี้ยวบาน

ความเป็นมาของอำเภอเทิง

          อำเภอเทิง อดีตเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนาไทย เจริญมาพร้อมกับเมืองภูกามยาว และเมืองหิรัญนครเงินยาง หรือเมืองพะเยา และเมืองเชียงแสน ประมาณ พ.ศ.1640 โดยมีเจ้าผู้ครองเมืองสืบต่อกันมา จนถึง พ.ศ. 2443 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ โดยรวมเอาเมืองเชียงของ เมืองเชียงคำ เมืองปง และเมืองเทิง รวมเข้าเป็นเขตการปกครองเดียวกัน เรียกว่า บริเวณน่านเหนือ
          ต่อมา พ.ศ. 2447 ทางราชการได้โอนเมืองเทิงออกจาก บริเวณน่านเหนือ ไปขึ้นต่อเมืองเชียงราย และยกฐานะเป็นกิ่งแขวงเมืองเทิง มีพญาพิศาลคีรีเมฆ เป็นเจ้าเมือง ได้พัฒนาเมืองเจริญรุ่งเรือง จนถึงถึง พ.ศ.2475 ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งแขวงเมืองเทิงเป็น อำเภอเทิง ขึ้นการปกครองต่อจังหวัดเชียงราย จนถึงปัจจุบัน

สถานภาพทางภูมิศาสตร์
          อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 64 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 739 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 795.5 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
                      - ทิศเหนือ ติดต่อกับ กิ่งอำเภอขุนตาล และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
                      - ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเชียงคำ และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา
                      - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ กิ่ง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
                      - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอป่าแดด และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานภาพทางการปกครอง
          การปกครอง อำเภอเทิง มี 10 ตำบล 156 หมู่บ้าน
                      -ตำบลเวียง 25 หมู่บ้าน
                      -ตำบลตับเต่า 25 หมู่บ้าน
                      -ตำบลหงาว 20 หมู่บ้าน
                      -ตำบลงิ้ว 25 หมู่บ้าน
                      -ตำบลปล้อง 12 หมู่บ้าน
                      -ตำบลแม่ลอย 12 หมู่บ้าน
                      -ตำบลเชียงเคี่ยน 10 หมู่บ้าน
                      -ตำบลศรีดอนไชย 9 หมู่บ้าน
                      -ตำบลหนองแรด 7 หมู่บ้าน
                      -ตำบลสันทรายงาม 7 หมู่บ้าน

 การปกครองส่วนท้องถิ่น
          การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 เทศบาลตำบล และ 10 องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่
                      เทศบาลตำบลเวียงเทิง
                      เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
                      องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน
                      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
                      องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
                      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
                      องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
                      องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
                      องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายงาม
                      องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
                      องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
                      องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

ประชากร ประชากรมีทั้งสิ้น 89,338 คน ชาย 46,215 คน หญิง 43,123 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 23,502 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ ประมาณ 106 / คน / ตารางกิโลเมตร

 

ทำเนียบส่วนราชการ

ส่วนราชการในอำเภอเทิง มี 18 แห่ง ดังนี้

1 . สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง

2 . สำนักงานพัฒนาการอำเภอเทิง

3 . สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง

4 . โรงพยาบาลอำเภอเทิง

5 . ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเทิง

6 . สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง

7 . สถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิง

8 . หน่วยสัสดีอำเภอเทิง

9 . ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์เทิง ( เดิม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง )

10 . สำนักงานป่าไม้ จ.เชียงรายประจำอำเภอเทิง ( เดิม สำนักงานป่าไม้อำเภอเทิง )

11 . สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเทิง

12. สำนักงานผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเทิง

13 . เรือนจำอำเภอเทิง

14 . ศาลจังหวัดเทิง

15 . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4

16. สำนักงานที่ดิน จ.เชียงราย ( สาขาเทิง )

17 . สำนักงานที่ดินอำเภอเทิง

18 . สำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย สาขาเทิง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ เกษตรกรรม 80 %

รายได้ประชากร รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ( บาท ) = 25,964

อำเภอเทิงมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด239,362 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 16,511 ครัวเรือน

พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวโพด ถั่วลิสง ข้าวเจ้า ลำไย หอมแดง ลิ้นจี่

การอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงบ่มใบยา อยู่ในพื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเทิง จ.เชียงราย

การพาณิชย์และการบริการ 

 

ธนาคาร จำนวน 3 แห่ง

            - ธุรกิจโรงแรม จำนวน 3 แห่ง

- สถานบริหาร ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509 จำนวน 7 แห่ง

 

สภาพทางสังคม

ข้อมูลการศึกษา สถานศึกษามีทั้งสิ้น 59 แห่ง มีครู / อาจารย์ 746 คน นักเรียน 16,668 คน

- วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง ตั้งที่บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 15 ต.เวียง

- โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตั้งที่ บ้านเวียงใต้ ม.15 ต.เวียง และโรงเรียนปล้องวิทยาคม ตั้งที่บ้านป่ามื่น ม. 9 ต.ปล้อง

- โรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 56 แห่ง

 

ข้อมูลการสาธารณูปโภค

- ประปาภูมิภาคอำเภอพญาเม็งราย

- อำเภอเทิง

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง

- การไฟฟ้าไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอเทิง

 

ข้อมูลการสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จำนวน 1 แห่ง

สถานีอนามัย จำนวน 16 แห่ง

 

การจัดตั้งหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง เนื่องจากพื้นที่อำเภอเทิง ในอดีตมีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทางราชการจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอำเภอเทิง (ศอป.รมน.อ.เทิง) โดยมีนายอำเภอเทิงเป็นผู้บังคับศูนย์ฯ และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทิงเป็นรองผู้บังคับศูนย์ฯ และได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง ดังนี้

-จัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 27 หมู่บ้าน

-จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน ไทย ลาว 5 หมู่บ้าน ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

- ศาสนาพุทธ มี วัดพุทธศาสนา 55 แห่ง สำนักสงฆ์ 48 แห่ง

- ศาสนาคริสต์ มี โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง ตั้งที่บ้านใหม่ ม. 10 ต.เวียง และ บ้านจำไฮ ม. 2 ต.ปล้อง

- ศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ ชาวเขาที่อาศัยตามแนวชายแดน ด้านตำบลตับเต่า

 

การคมนาคม

อำเภอเทิง มีการคมนาคมเป็นเมืองผ่าน สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทาง เส้นทางสายหลักได้แก่

1. ถนนสายอำเภอเทิง - อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทาง 64 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 1020

2. ถนนสาย อำเภอเทิง - อำเภอเชียงของ ระยะทาง 73 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 1020 ผ่านอำเภอขุนตาล ไปอำเภอเชียงของ

3. ถนนสายอำเภอเทิง - อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 27 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 1021 5.เส้นทางพื้นที่ชายแดน ไทย - ลาว คือ เส้นทางปางค่า - ผาแล/ผาตั้ง อ.เวียงแก่น , เส้นทางปางค่า - ราษฎร์ภักดี -ภูชี้ฟ้า -บ.ฮวก กิ่ง อ.ภูซาง จว.พะเยา และเส้นทางปางค่า - เลาอู - กิ่ง อ.ภูซาง

 

การชลประทาน

แม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำสำคัญ ที่ใช้ในการเกษตรกรรม คือ

1. แม่น้ำอิง ต้นน้ำอยู่ที่กว้านพะเยา จังหวัดพะเยา ไหลผ่านอำเภอเทิงไปลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ

2. แม่น้ำลาว ต้นน้ำอยู่ที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำอิงที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง

3. แม่น้ำหงาว ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาดอยยาว ดอยผาหม่น ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำอิงที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง

4. อ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่ง

-อ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเคี่ยน

- อ่างเก็บน้ำขุนปล้อง หมู่ที่ 10 และ อ่างเก็บน้ำจำตอง หมู่ที่ 2 ตำบลปล้อง

-อ่างเก็บน้ำขุนงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้ว

-อ่างเก็บน้ำทุ่งโฮ้ง หมู่ที่ 5 และ อ่างเก็บน้ำห้วยริว หมู่ 12 ตำบลเวียง

-อ่างเก็บน้ำห้วยบ้า หมู่ที่ 3 ตำบลตับเต่า

 

(ข้อมูลจาก web: http://thoenghospital.net/index.php/more-about-joomla )