ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2551
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2552
รายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณ  ปี  2552
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  ปี 2553
เงินบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2553
ประมาณการ รายรับเงินบํารุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
ประมาณการ รายรับเงินงบประมาณประจําปี 2554
ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 2554
เงินอุดหนุนการจัดเรียนการสอน ประจําปี งบประมาณ 2554
รายรับ - จ่าย เงินบํารุงการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบดำเนินการ งบประมาณประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   

ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com
โทร : 089-9535206