ข้อมูลครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพเทิ่ง
 
ครุภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ
  1.   ครุภัณฑ์ งานวิชาการ
  2.   ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  3.   ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  4.   ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างยนต์
  5.   ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  6.   ครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  7.   ครุภัณฑ์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  8.   ครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  9.  ครุภัณฑ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  10. ครุภัณฑ์ แผนกพาณิชยการ
  11. ครุภัณฑ์ งานวัดผลประเมินผล
  12. ครุภัณฑ์ งานหลักสูตร
  13. ครุภัณฑ์ งานวิทยบริการและห้องสมุด
  14. ครุภัณฑ์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครุภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา
   1. ครุภัณฑ์ งานกิจการนักเรียน/นักศึกษา
   2. ครุภัณฑ์ งานปกครอง
   3. ครุภัณฑ์ งานครูที่ปรึกษา
   4. ครุภัณฑ์ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
   5. ครุภัณฑ์ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
   6. ครุภัณฑ์ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครุภัณฑ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   1. ครุภัณฑ์ งานแผนงานและความร่วมมือ
   2. ครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพ


 

ครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   1. ครุภัณฑ์ งานบริหารทรัพยากร
   2. ครุภัณฑ์ งานพัสดุและอาคารสถานที่
   3. ครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป
   4. ครุภัณฑ์ งานการเงิน
   5. ครุภัณฑ์ งานบัญชี
   6. ครุภัณฑ์ งานทะเบียน
   7. ครุภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com
โทร : 089-9535206