ข้อมูลอาคารสถานที่ (วิทยาลัยการอาชีพเทิง)
 

รายละเอียดสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน
 
รายการสิ่งก่อสร้างพร้อมรายละเอียด จำนวน หมายเลขแบบ พื้นที่ใช้สอย ปีงบประมาณ
  1.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 น 10 x 48 เมตร  1 หลัง 35301 1,920 ตารางเมตร 2537
  2.  อาคารอำนวยการ - หอประชุม 1 หลัง 35603 960 ตารางเมตร 2537
  3.  อาคารโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 2 หลัง 35606 480 ตารางเมตร 2537
  4.  เสาธง 1 ต้น - - 2537
  5.  ห้องน้ำ - ห้องส้วม  2 หลัง - 16 ตารางเมตร 2537
  6.  บ้านพักผู้บริหาร 7-8 1 หลัง 35401 - 2537
  7.  บ้านพักครูเรือนแถว 2 หลัง 3003 - 2537
  8.  บ้านพักภารโรง 3 หลัง 36001 - 2537
  9.  รั้ว คสล. ประกอบเหล็กดัด พร้อมป้ายชื่อและประตูเหล็ก 1 ชุด - - 2539
10.  รั้วคอนกรีต 1 ชุด - - 2539
11.  ถนน คสล. ภายใน 1 ชุด - - 2539
12.  สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม - 558 ตารางเมตร 2541
13.  สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม - 264 ตารางเมตร 2541
14.  อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง - 4,000 ตารางเมตร 2542
15.  รางระบายน้ำ คสล. 1 ชุด - - 2542
16.  ตึกศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง - 1,088 ตารางเมตร 2546
17.  โรงอาหาร 1 หลัง - 816 ตารางเมตร 2547

 

แผนผังวิทยาลัยการอาชีพเทิง