กิจกรรมประจำปี 2551
ธันวาคม 24 วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 81 พรรษา
17 -18 การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง - เพลงไทยสากล ณ อาคารซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
13 โครงการสร้างสรรค์คนพันธุ์อา ปี4  ระดับภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
8 พิธีเปิดโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน ร่วมด้วยกรมขนส่งทางบก ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง
5 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และจุดเทียนทวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการ  อำเภอเทิง
3 วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดการประกวดคนพันธุ์ R ภายในวิทยาลัยฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
  วิทยาลัยการอาชีพเทิง ทำพิธีสดุดี ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
2 วิทยาลัยการอาชีพเทิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพันธุ์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย ได้กระโดดหอสูง 34 ฟุต ให้กับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพเทิง
พฤศจิกายน 26 - 28

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2551 ณ วิทยาลันเทคนิคน่าน

11,26 การตรวจประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพเทิง ระดับ อศจ. และระดับ ภาค
24 โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยอบรมให้กับนักเรียน / นักศึกษาที่สนใจ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
19 - 20 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2551
16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการของบุคลากร การวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร [MOPP]
15 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
14 พิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระกัลยาณมิตราจารย์" ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
12 งานโครงการเดือนเพ็ญสิบสองมองวัฒนธรรมไทย โดยจัดประกวด โคมควัน และการประกวดกระทง
5 โครงการ วิทยาลัย เรือนจำ ประสานพลังสร้างสรรค์เยาวชน ให้นักเรียน/นักศึกษา เข้าชมสภาพในเรือนจำอำเภอเทิง
ตุลาคม 24 - ระชุมโครงการความร่วมมือสถานประกอบการ เพื่อทำการลงนามทำสัญญาระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ และการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2/2551 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
- ผู้อำนวยการนายสมยศ  พันธุ์กสิกร มอบถ้วยรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเซปัคตระกร้อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
23 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน/นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน ปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
13 - 16 การอบรมขยายผลให้คณะกรรมการ ICT  เรื่องการใช้ระบบ Local Area Network (LAN) 
14 การประชุมคณะครู เจ้าหน้ที่ ประจำปีการศึกษา 2/2551 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
9 - 10 การอบรมขยายผลให้คณะกรรมการ ICT ของวิทยาลัยฯ เรื่องการใช้งานระบบ Linux ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
กันยายน 30 วิทยาลัยฯ จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ณ วัดพระบรมธาตุจอมจ้อ
17 - 19 วัวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2551
6 -7 วิทยาลัยการอาชีพเทิง เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายในงาน "ประเพณีแข่งขันเรือพาย" ประจำปี 2551
สิงหาคม 18 - บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับ นายอรรถกฤต   อินทะโย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
-
ชมรมดนตรีพื้นบ้าน จัดโครงการเบื้องหลังแห่งความไพเราะ เพื่ออบรมเสริมสร้างทักษะทางดนตรี
19 ร่วมการประชุม เพื่อการนำเสนอ ความก้าวหน้าโครงการ Fix It Center  ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
14 ครูธนิศร์  พันธุ์ประยูร ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวัตกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
12 พิธีสดุดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมร่วมพิธีของอำเภเทิง ในตอนเย็น ณ หอประชุมอำเภอเทิง
1 -16  พิธีเปิดโครงการการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มคุณค่าการผลิตต่อยอดสินค้า
กรกฏาคม
11 -14 วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2551โครงการอาชีวะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน วิชาคหกรรม งานประดิษฐ์ของใช้สอยด้วยลูกปัด
10 วันที่ 10        กรกฎาคม 2551การประชุมโครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
9 - จัดโครงการประกวดวาดภาพ และประกวดคำขวัญ ในหัวข้อต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
- เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ชมรมดนตรีพื้นบ้าน ได้นำนักศึกษาของชมรมแสดงดนตรี

-
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและงานหล่อเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
-
การอบรม โครงการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3 พิธีเปิดโครงการจัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการต่อยอดสินค้าและบริการ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร่องริว
2 วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ทำพิธีสวนสนาม ในงานวันสถาปนาลูกเสือ ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาชีพเทิง
มิถุนายน 24 - 27 วันวิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดโครงการอาชีวะเพื่อแก้ปัญหาความยากจน วิชาคหกรรม และงานตัดเย็บที่นอนปิกนิก
12 - งานไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ
- ตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551
4 นักศึกษา สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ระดับ ปวส
3 นักเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสท.
พฤษภาคม 29 - 30 นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.1 ศึกษาดูงาน ณ ที่การไฟฟ้า อ.เทิง
7 - 8 การอบรมคุณธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง