กิจกรรมประจำปี 2552
กิจกรรมประจำเดือน วันที่ กิจกรรม
มกราคม 6 นักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการสร้างสรรค์คนพันธุ์อา ปี4  ระดับประเทศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า ใบเทค บางนา กรุงเทพฯ
16  เป็นเจ้าภาพจัดงานวันไหว้ครู ของอำเภอเทิง  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง และสนามกีฬาของวิทยาลัยฯ
17 - 23 การแข่งขันหุ่นยนต์ิงแชมป์ระดับภาค 5 ภาค ประจำปีการศึกษา 2551  จังหวัดนครศรีธรรมราช
19 การรับมอบตัว นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 ประเภทโคตา ณ บริเวณใต้ถุนตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
27 - 30 การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
31 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 "สร้างสรรค์ 4 สีเกมส์"  ณ บริเวณสมามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
กุมภาพันธ์ 5 งานการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2551 มีการจัดแสดงนิทัศน์การมากมาย ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเทิง
7 ร่วมการแข่งขัน กีฬาอาชีวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
13 รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
19 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
20 การประชุม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2551ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
24 การประเมินโครงการ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 ณ ห้องประชุม อาคารอุตสาหกรรม
เมษายน 1 - ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552
3 ครงการอุปสมบทครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระชนมายุครบ 82 พรรษา ณ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง และวัดใหม่ศรีร่มเย็น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2 - 9 - โครงการ Fix It Center ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเทิง
- โครงการ Fix It Center ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา  อำเภอพญาเม็งราย
23 - 30 - โครงการ Fix It Center ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหงาว  อำเภอเทิง
-
โครงการ Fix It Center ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552 ณ เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอเทิง
มิถุนายน 2 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานให้กับนักเรียน ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
8 การประกวดมารยาทไทย เนื่องในวันไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
10 การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา 2552
11 พิธีบรวงศรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
16 วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับบริษัทสินธานี จำกัด สาขาเทิงจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยกับ YAMAHA ให้กับนักเรียน นักศึกษา
26 บรรยากาศ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด "5 รั่วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด" และ "เท่ ดี ไม่ต้องมียาเสพติด"
พฤษภาตม 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนจัดการเรียนรู้มุ้งเน้นฐานสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13 การประชุมคุณธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องหอประชุม
15 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 1/2552  ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ
27 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพเทิง
กรกฎาคม 1 - พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
- โรงพยาบาลอำเภอเทิง ให้ความอนุเคราะห์ บรรยายพิเศษ เรื่องไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้กับนักเรียนนักศึกษา
- พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
1 - 3 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก สอศ.
13 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเทิง มีการทำบุญตักบาตร และฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์
สิงหาคม 5 คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาดูงานวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
6 อบรมการใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์ในการสร้าง E-Lerning
7 อบรมการใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์ในการสร้าง E-Lerning ให้กับคณะครู ที่เป็น ระดับ User ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
11 กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
12 ร่วมกิจกรรมวันแม่ ของอำเภอ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุม อำเภอเทิง
15 - 17 การประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการ Fix It Center ที่เป็น Best Practice ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552
14 - 16 โครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจ" แก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 
18 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
19 กิจกรรมการประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา 2552ให้กับกองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
21 - 23 - โครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิตใจ" แก้ไขปัญหายาเสพติด ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย
-
งาน 68 ปี อาชีวะไทยร่วมจัดนิทัศการ D1 : Democracy ส่งเสริมประชาธิปไตย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
28 - 29 - โครงการ สร้างอาชีพเพื่อชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู บ้านตุ้มเชียงทอง
-
โครงการ สร้างอาชีพเพื่อชุมชน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านปี๊  อ.เทิง  จ.เชียงราย
-
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สำนักปฎิบัติธรรม วัดถ้ำพระผางาน อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย
กันยายน 1 - 19 โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกีฬา ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2552 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
2 กิจกรรม-โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายก อชท. นายก อธท. ณ หอประชุม,โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ตุลาคม 19 - 25 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 52 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน
22 การอบรมปฐมนิเทศน์นักเรียน/นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2/2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
23 คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธีในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
26 คณะผู้บริหาร บุคลาการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28 การแข่งขัน โคมลอย โคมประทีป และกระธง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพเทิง
พฤศจิกายน 17 การประเมินองค์การวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา 2552
20 การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2552
25 ันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2552 มรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ทำพิธี ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพเทิง
28 การแข่งขันกีฬาสี ภายใน "วก.เทิง สร้างสามัคคี สี่สีเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2552 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ธันวาคม 5 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
26 นางศิริพร  กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา