นายสมยศ    พันธุ์กสิกร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง

หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
หลักสูตร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ข้อมูล ๙ ประเภท
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
† - ผู้บริหารสถานศึกษา
 -
บุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลหลักสูตร  
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลแผนงาน และงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
 - ผังวิทยาลัย
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 
สาขาวิชาต่าง ๆ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้ากำลัง

เทคนิคยานยนต์

ช่างก่อสร้าง

ช่างเชื่อมโลหะ

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
Link อศจ.เชียงราย
วท.เชียงราย
วท.กาญจนาภิเษกเชียงราย
วอศ.เชียงราย
วก.เวียงเชียงรุ้ง
วก.เชียงราย
วษท.เชียงราย

 

Link สอศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
          ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้
                  ๑. ยามรักษาการณ์      จำนวน ๓ อัตรา
                  ๒. แม่บ้าน                 จำนวน ๑ อัตรา
          รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๑ พฤศจิการยน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่งานบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพเทิง (ในวัน และเวลาราชการ)
                  ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

       
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียดดังนี้
           - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน ๓๒ ชุด
           - แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๑๐ ชุด
           - แผนกวิชาช่างเชื่อม จำนวน ๑๓ ชุด
           - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน ๔๗ ชุด
           - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๙ ชุด
           - แผนกวิชาบัญชี จำนวน ๕๑ ชุด
           - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑๐ ชุด        

ประกาศวิทยาลัย
คุณลักษณะครุภัณฑ์

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
     วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยนายสมยศ พันธุ์กสิกร เป็นประธานในพิธีโครงการ ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ร่วมปฏิญาณตนเพื่อทำความดี "ถวายพ่อ" โดยได้ทำพร้อมกันทั่วประเทศ
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
      โดยนายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชี
พเทิง คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง จ.เชียงราย

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลพร
ะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ให้บริการ ย้อมผ้าสีดำ และการการจัดทำริบบิ้นสีดำแจก ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในวันและเวาราชการ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
         
นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชี
พเทิง ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และได้นำนักศึกษาออกแจกโบว์เพื่อแสดงความอาลัยด้วย
ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
          ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดโครงการปฐ
มนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ โดยมี นายสมยศ พันธุ์กสิกร เป็นผู้เปิดโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน ทั้งหมด ๕๙ คน
ณ ห้องประชุมตึกวิทยะบริการ
วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดกิจกรรมเข้าค่าย และเดินทางไกล กเส
ือวิสามัญ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูสุพจน์    ตื้อคำ

    บทความ  วิชาการที่น่าสนใจ

การประเมินโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อผู้วิจัย : นายทวีผล  แปงณีวงค์
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเทิง

(บทคัดย่อ)
 Up date 01/04/2016
การศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ชื่อผู้วิจัย 
: 
นายประยูร  วันต๊ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพเทิง

(บทคัดย่อ)
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2557 วก.เทิง 
แผนปฏิบัติการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557
แบบฟอร์ม สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี 2557 (ตัวอย่าง)


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2556 วก.เทิง 
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2554 วก.เทิง 
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย : นายสมปอง    พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเทิง  (บทคัดย่อ)
ชื่อผู้วิจัย 
: นางญาฎา  วรรณสอน
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะชำนาญการ  วิทยาลัยการอาชีพเทิง

รายงานการวิจัย เรื่องบทบาทและหน้าที่ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน
ชื่อผู้วิจัย   : นายกเชษฐ์     กิ่งชนะ
ตำแหน่ง  
: รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
eXTReMe Tracker
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com