หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สาขางาน
เครื่องกล - งานยานยนต์
-
งานยานยนต์ (ทวิภาคี)
โลหะการ - เชื่อมโลหะ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้ากำลัง
-
อิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง - งานก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยการ

สาขาวิชา สาขางาน
พณิชยการ - การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สาขางาน
เครื่องกล - เทคนิคยานยนต์ (จบ ปวช.)
-
เทคนิคยานยนต์ (จบ ม.๖/เทียบเท่า/ต่างสาขา)
ไฟฟ้ากำลัง - ติดตั้งไฟฟ้า (จบ ปวช.)
- ติดตั้งไฟฟ้า
(จบ ม.๖/เทียบเท่า/ต่างสาขา)
อิเล็กทรอนิกส์ - เทคนิคคอมพิวเตอร์ (จบ ปวช.)
-
เทคนิคคอมพิวเตอร์ (จบ ม.๖/เทียบเท่า/ต่างสาขา)

ประเภทวิชาพาณิชยการ

สาขาวิชา สาขางาน
การบัญชี - การบัญชี (จบ ปวช.)
- การบัญชี (จบ ม.๖/เทียบเท่า/ต่างสาขา)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - การพัฒนาเวบเพจ (จบ ปวช.)
- การพัฒนาเวบเพจ (จบ ม.๖/เทียบเท่า/ต่างสาขา)
 
ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com