คณะครู และเจ้าหน้าที่
    คณะวิชาพื้นฐาน/สามัญสัมพันธ์
    คณะวิชาพณิชยการ/บัญชี
    คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    คณะวิชาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และเทคนิคพื้นฐาน
    คณะวิชาช่างยนต์
    คณะวิชาช่างก่อสร้าง
    คณะวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
    คณะวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    เจ้าหน้าที่/นักการ/พนักงานขับรถ