โทรศัพท์ : 053 - 795526  
โทรสาร  : 053 - 795511
รายการเลขหมายโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยการอาชีพเทิง
เลขหมาย ห้อง รายชื่อ
100 หรือ 0 ประชาสัมพันธ์ นางทินพร  กันทะสิงห์
101 ผู้อำนวยการ นายสมยศ  พันธุ์กสิกร
102 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอรรถกฤต  อินทะโย
103 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายกเชษฐ์  กิ่งชนะ
104 รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ นายทฤนห์  อินทจักร์
105 งานการเงิน นางสาวเสาวรัตน์  ใชสงคราม ,นางอภัณตรี  ธิโนชัย ,นางกุลธิดา  ศรีอำคา
106 ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวรตนพร  พงษ์มณี
107 เอกสารการพิมพ์ นางสาวสุพรรณ์  กาวีละ
108 งานพัสดุ นายสิงห์คราน  จินะเขียว ,นางอารีวรรณ  แสงเพชร ,นางเรียงใจ  จันขัน
109 ป้อมยาม  
110 งานทะเบียน นายหล่ง  สมฤทธิ์ ,นางณัฏฐิกา  คำปา ,นางสาวอัจฉรา  วันร้อง
111 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางญาฎา  วรรณสอน
112 ห้องพักครูพื้นฐาน นางสมศรี ,นางสาวชัญญาอิสรีย์ ,นางสาวณฐภัทร
113 กิจการ + งานปกครอง นางอรทัย  มั่นเติม
114 ห้องสหการ นางวาสนา  ศิริสาน
115 ห้องพักครูพาณิชยการ นางวาสนา ,นางสาวเสาวรัตน์ ,นางสาวนรินณา ,นางสาวกนกวรรณ
    นายสัญญา ,นายศรชัย ,นางประกาย
116 ห้องสมุด นางสาวพรรณเพ็ญ  เขาฟัง ,นางสาวอัญชลี  กากูล ,นางสาวสุพิชฌาย์  อินธิมา
117 โรงงาน 1 ช่างเชื่อม นายเฉลิมภพ  ใจวงศ์ ,นายอนุสรณ์  ท้าวแก่นจันทร์
118 โรงงาน 2 เทคนิคพื้นฐาน นายสันติ  พลเยี่ยม ,นายยุทธศักดิ์  สุขกาย
119 โรงงาน 3 แผนกก่อสร้าง นายจุลพงษ์  มะโนเครื่อง
120 ห้องพักครูแผนกช่างยนต์ นายสิงห์คราน ,นายสายฟ้า ,นายสมรรถชัย ,นายสมควร ,นายสุริโย 
    นายอภิสิทธิ์ ,นายประพจน์ ,นายอนุวัฒน์
121 ห้องพักครูแผนกช่างไฟฟ้า นายเกรียงศักดิ์ ,นายสุพจน์ ,นายไพรัช ,นายวิทยา ,นายพงษ์ศิริ
122 ห้องพักครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายชูชาติ ,นายนิรัตน์ ,นายวิชัย ,นายจักรชัย ,นายวุฒิภัทร ,นายพรพจน์
123 ห้ององค์การวิชาชีพ นายวิทยา  มั่นเติม
124 ธุรการฝ่ายห้องวิชาการ นางสาวประกายกูล  เภารัตน์ ,นางราตรี  ตื้อคำ
125 ธุรการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ นางนิตยา  สุขสัก
126 ห้อง (Server)  
127 โรงงานซ่อม (นักการ)  
128 ห้องประชุมชั้น  2 สำนักงาน  
129 ห้อง Self Access นางสาวอัญชลี  กากูล