กิจกรรมประจำปี 2554 (2011)
กิจกรรมประจำเดือน วันที่ กิจกรรม
มกราคม ธ.ค.
- ๔
ม.ค.

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ออกโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน"ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน"
ณ วนอุทยานภูชี้ฟ้า

๑๙ บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดียจำกัด ร่วมกับ บริษัท ทาทา มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสารคดีสั้น "ทาทาสานฝัน ปันอาชีพ" ในรายการ "เวทีคนเก่ง เดอะ แชมเปี้ยน" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เข้าถ่ายทำเกี่ยวกับการอบรมช่างไฟฟ้า ณ แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๔-๒๘ การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
กุมภาพันธ์ การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ณ ฮอลล์ ๙ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
๔-๖ โครงการเมตาธรรม ค้ำจุนโลก (คุณธรรม จริยธรรม) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
๑๑

งานการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ ๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

๑๗

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

๒๑ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๑-๒๕ โครงการพัฒนาองค์การ และโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำชมรม และทำแผนกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๘ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
มีนาคม ๑๑ การประชุม การดำเนินงาน การประเมินภายในโดยต้นสังกัด การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๐ การสอบวัดแวว วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ อาคารชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเทิง
มษายน
การตรวจประเมินคุณภาพภายในแผนกวิชา โดยต้นสังกัด วิทยาลัยการอาชีพเทิง ปีการศึกษา 2553
  -  การประชุมคณะกรรมการ
 
-  การตรวจประเมิน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  -  การตรวจประเมิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกพาณิชยกรรม


 -  การตรวจประเมิน แผนกวิชาช่างยนต์
 -  การตรวจประเมิน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 -  การตรวจประเมิน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมชี้แจง นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
การการลงทะเบียนเรียน นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
การประชุม คณะครูวิทยาลัยการอาชีพเทิง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
  กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยลัยการอาชีพเทิง โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน"ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ณ บริเวรหน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๖-๒๙ โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพเทิง
     - ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแงะ ณ เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด
     - ร่วมกับเทศบาลตำบลยางฮอม  ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อ.ขุนตาล
     - ร่วมกับ อบต.เวียง อ.เทิง บ้านร่องแช่ หมู่ 4 อ.เทิง
พฤษภาคม ประชุมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๐ การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
- รับเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๑ การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๒ การประชุม การประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๘ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๘-๑๙ โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาสื่อช่วยสอนบนเว็บให้กับครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกพณิชยการ
๑๙ ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรื่อง หนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๐ การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๓ การอบรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
มิถุนายน แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเทิง ในรายการ เวทีคนเก่งเดอะแชมป์เปี้ยน ช่วง TATA สานฝันปันอาชีพ
สถานีตำรวจภูธรเทิง มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่านักศึกษาเป็นผู้เก็บทรัพย์สินของผู้อื่นที่หล่นหาย มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปคืนเจ้าของ
๖-๘ การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  - วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔   <click>
  - วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  <click>
  - วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  <click>
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๖ - พิธีไหว้ครูช่าง บวงสรวงพระวิษณุกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
- พิธีไหว้ครู ประกวดมารยาทไทย พานพุ่มและกระเช้าดอกไม้ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

- การประชุมสมัยสามัญ พิธีเปิดประชุมหน่วยและรับสมาชิกใหม่ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๒ โครงการคนพันธุ์ R วิทยาลัยการอาชีพเทิง รักประชาธิปไตย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๔ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ จัดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีถวายในหลวง สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติดหยุดหายนะแผ่นดิน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๗ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดงานโครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๓๐ โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอามชีพเทิง
กรกฎาคม - คนพันธุ์ R รักประชาธิปไตย ร่วมเดินรณรงค์ ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ณ บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง ถึง ที่ว่าการอ.เทิง
- การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพเทิง
- การอบรม ให้ความรู้
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๑-๑๓ การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
  - วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ันที่หนึ่ง ) <<Click
  - วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ันที่สอง ) <<Click
  - วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ันที่สาม ) <<Click
ณ บริเวณ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๓ วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเทิง และการหล่อเทียน จำนำพรรษา ณ บริเวณถนนหน้าวิทยาลัย และหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๕-๑๘ โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ระยะที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
    
Ê ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแงะ ณ เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าดด
   
Ê ร่วมกับเทศบาลตำบลยางฮอม ณ โรงเรียนยางฮอมวิท อ.ขุนตาล
   
Ê ร่วมกับ อบต.เวียง อ.เทิง บ้านร่องแช่ หมู่ 4 อ.เทิง
๒๑ วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำนักเรียน/นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ ชุมหอประที่ว่าการ อ.เทิง
๒๒ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ศึกษาดูงาน การประเมินคุณภาพภายนอก ของวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ ห้องประชุมและห้องประกันคุณภาพการศึกษา วก.เทิง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ออกบริการชุมชน ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเกี๋ยง คุรุราษฎร์วิทยา หมู่ที่ ๑ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
สิงหาคม พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชาแดนชนัตถ์ปิยะอุย ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
งานประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาขาดเรียน ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
พิธีถวายความเคารพพระศพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเทิง
๑๐ พิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๒ พิธีถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเทิง
๑๗ การประกวดแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
-  โครงการธรรมบรรยาย ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๖-๒๘  โครงการพัฒนาจิตใจ ใฝ่คุณธรรม (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) รุ่นที่ ๑ ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ศรีวิไล อ.เชียงของ จ.เชียงราย
กันยายน ๒-๔  โครงการพัฒนาจิตใจ ใฝ่คุณธรรม (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) รุ่นที่ ๒ ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ศรีวิไล อ.เชียงของ จ.เชียงราย
๙-๑๑ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาพณิชยการ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
๑๐-๑๑ โครงการอบรมคุณธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียน-นักศึกษา จากปัญหาความรุนแรงการละเมิดทางเพศ และยาเสพติด ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๔  การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๗ โครงการ "สานรัก สร้างอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง" ภายใต้โครงการอาชีวศึกษา สายใยรักแห่งครอบครัว อาชีพการทำน้ำหมักชีวภาพ อาชีพการทำกล้วยฉาบ
อาชีพการทำแคบหมูไร้มัน อาชีพการทำแจ่วบ่อง
ตุลาคม ๑๑-๑๓ การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ค่ายลูกเสือวิสามัญชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๕-๑๖ สืบสานประเพณี สืบศรีสมัย สืบพระธรรมวินัย สืบสายสัมพันธ์ งานปั่นฝ้าย ร่วมสายบุญ จุลกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
๒๓ คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พฤศจิกายน ๙-๑๐ การประกวดโคมแขวนและการแข่งขันโคมลอยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา "เพ็ญเดือนสิบสอง มองวัฒนธรรมยี่เป็ง" องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง และลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
๑๖ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ออกบริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลงิ้ว ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
๒๕ พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๖-๒๗ งานกีฬาสีภายใน วิทยาลัยการอาชีพเทิง "สรรค์สร้างสี่สีเกมส์" ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๓๐ ร่วมกิจกรรม รณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ธันวาคม - คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

- คณะทำงานจัดทำมาตรฐานและกรอบอัตรากำลังในสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยกรอาชีพเทิง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๑๓ นางญาฏา  วรรณสอน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๔ วิทยาลัยการอาชีพเทิง เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
๒๑ - วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๕๕ ณ หอประ  ชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

- พิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประ  ชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง 
๒๓ - กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธีเปิด โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน"ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน" ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง

- นายสมยศ  พันธุ์กสิกร มอบใบประกาศสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้นักเรียน นักศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๖-๓๐ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 23 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่