กิจกรรมประจำปี 2555 (2012)
กิจกรรมประจำเดือน วันที่ กิจกรรม
มกราคม ๒๗ การประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จังหวัดระยอง
กุมภาพันธ์ งานการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ ๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๖ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
มีนาคม ๑๖-๑๙ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU 2012 รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
อ.อรัญญประเทศ จ.สระแก้ว
๒๘ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๙-๔ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้างเอ็มโปมอล์ จ.อยุธยา
มษายน การรายงานตัว นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ บริเวณใต้ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเ
ร่วม งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดบุญนาค อ.เทิง จ.เชียงราย
๑๑ พิธีเปิด โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕ โดย กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยลัยการอาชีพเทิง ณ บริเวรหน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง
พฤษภาคม ๕-๘ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง จำนวน ๔ ศูนย์ ณ
  - ศูนย์ อบต. หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย
  - ศูนย์ อบต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
  - ศูนย์ เทศบาลตำบลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
  - ศูนย์เทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
๑๐ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๑ - การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

- การปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา ที่จะออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
มิถุนายน การตรวจสุขภาพ ให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๙,๑๐,๑๖,๑๗ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบที่ ๒) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง จำนวน ๔ ศูนย์ ณ
  - ศูนย์ อบต. หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย
 
- ศูนย์ อบต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
 
- ศูนย์ เทศบาลตำบลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 
- ศูนย์เทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
๒๑ โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ เซ็นทัรลพลาซ่าเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
๒๗ โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และร้านเทิงคาร์แคร์ อ.เทิง จ.เชียงราย
๒๙-๑ นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ (แผนกช่างยนต์ ,แผนกช่างไฟฟ้า) เข้าร่วม โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม (รุนที่ ๑) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
กรกฎาคม พิธีทบทวนคำปฎิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามวิทยาลัยการอาชีพเทิง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๓ - การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบที่ ๒) ณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
- วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเทิง ครบรอบ ๑๙ ปี และ พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา (วันอาสาฬหบูชา) ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๓-๑๕ นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๑ (แผนกช่างอิเล็กฯ ,แผนกช่างก่อสร้าง,แผนกช่างเชื่อมฯ,แผนกวิชาพณิชยการ) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (รุ่นที่ ๒) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พระธาตุจ้อมจ้อ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
๒๑-๒๒ โครงการจัดหาผุ้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 - การอบรม ภาษาอังกฤษ <<<Click
 - การอบรม ภาษาจีน
<<<Click
๒๔ นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
๒๕ - วิทยาลัยการอาชีพเทิง (ชมรมพณิชยการ) และเชียงรายสินธานี ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ร่วมจัดทำโครงการ จิตอาสาพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
- โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านกลุมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อบรมให้ นักเรียน/นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๗ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารฯ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
-  พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารฯ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ ณ ที่ว่าการ อ.เทิง
สิงหาคม พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา ณ หอประชุม วิทยาลัยฯ
-  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเทิง
๗-๙ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการยุวฑูตอาชีวศึกษาอาเซียน (AEC Vocational Ambassador) ระดับชาติ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
๑๑-๑๒ โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านกลุมอาชีพ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อบรมให้ แผนกวิชาพณิชยการ ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการ
๑๕ กิจกรรมค่าย ๑ วัน และพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๘-๑๙ การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๒ การเลือกตั้งนายก อชท. และ อธท. วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๓ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ภารกิจที่ ๒ ด้านสุขอนามัยพื้นฐาน ได้จัดสร้างเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด
 - มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
 -
มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย
 -
มอบให้สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 -
มอบให้สำนักงานเทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
๒๔-๒๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปาร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 - วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 -
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 -
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
กันยายน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การจัดแสดงผลงานนิทรรศการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๕ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเข้าศึกษาดูงาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๖-๒๗ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
- วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาอังกฤษ)
- วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาษาจีน)
ตุลาคม
๑๙-๒๑ การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือวิสามัญชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๓ คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๒๔ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอเทิง ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๒๘ โครงการลงนามสัญญาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
พฤศจิกายน การตรวจ ประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง รอบแรก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำไปถวาย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเทิง เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๒๑ พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๒-๒๓ ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประกวดวงดนตรี และโฟล์คซอง คนพันธ์อาร์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
๒๘-๒๙ นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ธันวาคม การแข่งขันกีฬาสี ภายใน "สรรค์สร้าง สี่สีเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๑๘ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง มอบเกียรติบัตร ให้กับทีมหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๘ กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพเทิง พิธีเปิด โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน"ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน" ช่วยเทศกาล ปีใหม่  ณ วนอุทยานภูชี้ฟ้า