กิจกรรมประจำปี 2556 (2013)
กิจกรรมประจำเดือน วันที่ กิจกรรม
มกราคม ๙-๑๑ ประชุม โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี ๒๕๕๖ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบรางวัล แด่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ เนื่องในงานวันครณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
๒๔ งานการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ ๑๐ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานประจำปี ของวิทยาลัยฯ ให้ประชาชน บุคคลภายนอกสถานศึกษาได้ทราบ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง   
กุมภาพันธ์ พิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ (ระยะที่ 1)โดยกระทรวงพลังงาน และวก.เทิง ณ ศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๒ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
มีนาคม ๑๓ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
มษายน บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๑ พิธีเปิด โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ โดย กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๗-๓๐ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง จำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่
  - ศูนย์องค์การบริหารงานส่วนตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
  - ศูนย์เทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
  - ศูนย์เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  - ศูนย์เทศบาล
ตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
พฤษภาคม การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และการจ่ายเงินเรียนฟรี ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ บริเวณหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๐ การรายงานตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ บริเวณใต้ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
มิถุนายน ๑๓ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๘-๙
๑๕-๑๖
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รอบ ๒) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง จำนวน ๔ ศูนย์ ได้แก่
  - ศูนย์องค์การบริหารงานส่วนตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
  - ศูนย์เทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
  - ศูนย์เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  - ศูนย์เทศบาล
ตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
๒๕ วิทยาลัยการอาชีพเทิง รับการประเมินจาก คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๖ พิธีสวนสนาม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
กรกฎาคม ๖-๗ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการพูด ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๐

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง

๑๐

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ (ธนาคารโรงเรียน) ณ ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพเทิง (ตึกพณิชยกรรม)

๑๐ การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) ให้กับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๑๙ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๒๐ ปี และทำบุญอาคารเรียนใหม่ ร่วมกับการหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ หน้าอาคารเรียน ๙
๑๔-๒๐ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๘ ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ "เวียงโกศัยเกมส์" ณ สนามกีฬาองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดแพร่
๒๖ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
สิงหาคม วิทยาลัยการอาชีพเทิง รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร อศจ.เชียงราย ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
การประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๒ การประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเทิง
๑๔ การตรวจสุขภาพให้กับบุคคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๗ การอบรมสร้างความเข้าใจในการนำคู่มือการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียน นักศึกษา
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๔ ผอ.สมยศ พันธุ์กสิกร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๔-๒๖ ออกโครงการ Fix it center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท้วม ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลบุญเรือง อำเภอขุนตาล จังหวัดชียงราย
๒๒ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าศึกษาดูงาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๙-๓๐ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ สพป.เชียงราย เขต ๔ "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
กันยายน ๑๓ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๖-๑๘ โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ที่มีความเสี่ยงในการออกกลางคัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านผาลาด
ตุลาคม
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ จังหวัดพะเยา เข้าศึกษาดูงาน การส่งกระจายเสียง R-radio วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ ห้องส่งกระจายเสียง R-radio วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง เข้ารับการประเมินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๑๕-๑๗ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๘ การลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๓ ผอ.สมยศ พันธุ์กสิกร และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
๒๓ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในสถานศึกษานักเรียน ชั้น ม.๑-ม.๖ และระดับ ปวช./ปวส. ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
พฤศจิกายน โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพ และความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ สร้างทุนปัญญาชาติ "กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถนักเรียน นักศึกษา ด้านการใช้ภาษา เพื่อประกอบวิชาชีพและการเรียนรู้โลกอาชีพในสถานประกอบการ" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
๑๑ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จ.พะเยา เข้าศึกษาดูงาน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๔ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๗ วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมขวนแห่กระทงใหญ่ ระดับอำเภอ อำเภอเทิง ณ ถนนเทิง-เชียงของ อ.เทิง จ.เชียงราย
๓๐ การแข่งขันกีฬาสี ภายใน "สรรค์สร้าง สี่สีเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ธันวาคม โครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรมาภาวนา ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โครงการธรรมยาตรา บรรยายธรรมให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๒๗ พิธีเปิด โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ช่วงเทศปีใหม่ ๒๕๕๗ โดย กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยลัยการอาชีพเทิง ณ บริเวร วณอุทยานภูชี้ฟ้า