กิจกรรมประจำปี 2557 (2014)
กิจกรรมประจำเดือน วันที่ กิจกรรม
มกราคม ๑๕ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมงาน Open House ท.ว.ปริทัศน์ ๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
๑๖ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมงาน "พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน" เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) อ.เทิง จ.เชียงราย
๑๙ การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
๒๒ คณะกรรมการเข้าตรวจ หน่วยมาตรฐานดีเด่น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภท สถานศึกษาขนาดกลาง
ณ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย
กุมภาพันธ์ ๑๐ คณะผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเทิง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.สมถวิลจินตมัย บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
๒๘ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
มีนาคม การรับมอบตัว และจองอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งการ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม (ตึกวิทยบริการ) วิทยาลัยการอาชีพเทิง
พฤษภาคม ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.๒ ,๓ และ ปวส.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๕ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๖ - การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
- การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ตึกวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพเทิง (ชั้น ๑)
- โครงการ ลงนามคามร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพเทิง (ชั้น ๔)
๒๔ โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค. ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยวิทยาลัยการอาชีพเทิง
มิถุนายน ๑๙ คุณเกษม หาญกล้า ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เรียนดีแต่ยากจน เนื่องในวันไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๙ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และพิธีรับมอบยานพาหะนะ และเก้าอี้ จากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๙ คณะครู นักเรียน นักศึกษา นำกระเช้าดอกไม้/กระเช้าผลไม้ ขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน ณ สถานประกอบการ
๑๙ พิธีรับมอบยานพาหะนะ และเก้าอี้ จากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๙ ผู้อำนวยการสมยศ พันธุ์กสิกร และรองผู้อำนวยการ ทวีผล แปงณีวงศ์ เข้าร่วมการเสวนาปฏิบัติการ "เศรษฐศาสตร์/แนะแนวอาชีพสู่อาเซียน" ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
๒๑ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ ณ ห้องประชุม ตึกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๔ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
กรกฎาคม การตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากร นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ผู้อำนวยการสมยศ  พันธุ์กสิกร รับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา "อาชีวะเกมส์ ระดับจังหวัด" อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล ประเภทหญิง และรางวัลชนะเลิศ หมากล้อม ประเภทคู่ผสม ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพเทิง
บรรยากาศการรับเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
พิธีถวายราชสักการะ ร. และสวนสนามกองลูกเสือหน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองลูกเสือไทย ก.ค. ๒๕๕๗ (เลื่อนมาจัดวันที่ ก.ค. ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นวันพุธ มีชั่วโมงกิจกรรม เพื่อไม่ให้กระทบเวลาเรียนนักเรียนนักศึกษา) ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
"ปรองดอง สมานฉันท์ ประสานใจ" วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงาน ปรองดอง สมานฉันท์ ประสานใจ คืนความสุขให้กับประชาชนอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชน มาร่วมงานและออกบูทบริการต่าง อย่างพร้อมเพียงวิทยาลัยการอาชีพเทิง
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเพลพระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานศึกษา 13 กรกฎาคม 2536 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเทิง ทำพิธีหล่อเทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัยถวายยังวัดเทิงเสาหิน วัดอำมาตร์ และวัดพระนาคแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเทิง
๑๑-๑๔
๑๙-๒๐
๒๖-๒๗
โครงการขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพเทิง
  - ณ ศูนย์โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า)

  - ณ ศูนย์โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม (เทศบาลตำบลไม้ยา)
  - ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านเกี๋ยง คุรุราษฎร์วิทยา (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย)
๒๘ ผอ.สมยศ พันธุ์กสิกร มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล แก่นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพเทิง ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค. 57 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิจิตร
สิงหาคม ๔-๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง ร่วมกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดอบรมให้ความรู้ โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ให้กับประชานชน ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ทำพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวัน 12 สิงหามหาราชินี โดยนายสมยศ พันธุ์กสิกร เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม รวมถึงมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง และโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๒ บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเทิง เข้าร่วมงานวันแม่ ที่อำเภอเทิง ในตอนเช้า ผู้อำนวการร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมถวายพานพุ่มในวันแม่แห่งชาติ ที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
กันยายน การจัดอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตาม "โครงการส่งเสริม การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี" ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๖-๗ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จัอบรมครู และนักศึกษาร่วมกั ใน "โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเตรียมความพร้อมรับอาเซียน" วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ เทศบาบตำบลงิ้ว ได้จัดโครงการบริการชมชน เพื่อช่วยเหลือ และให้บริการประชาชนในเขตอำเภอเทิง ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๑๒ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ บริษัท เอ.พ. ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จัดอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิ
๑๕-๑๗ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ทำการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557
ตุลาคม
๑๕ การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๓ พิธีถวายพวงมาลา ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอเทิง เนื่องในวโรกาศวันปิยมหาราช ณ มณฑลพิธี หน้าที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พฤศจิกายน การมอบเครื่องออกกำลังกายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอ และเทศบาลตำบลไม้ยา โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2557
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมจัดขบวนกระทงใหญ่ เพื่อร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ของอำเภอเทิงร่วมกับส่วนราชการต่างๆในเขตอำเภอเทิง ณ ลานสาธารณะ เทศบาลตำบลเวียงเทิง
๑๓ วิทยาลัยการอาชีพเทิง เป็นเจ้าภาพการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ "ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๘ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 หน่วยวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ ห้ององค์การวิชาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๒ งานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ธันวาคม พิธีถวายพานพุ่มและลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมใส่บาตรในวันพ่อแห่งชาติ และร่วมลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
๕-๘ นักเรียน ชั้นปีที่ ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๑ สถานีตำรวจภูธรอำเภอขุนตาลร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพเทิง พานักเรียน นักศึกษา มาติด CD สะท้อนแสงให้กับรถเพื่อการเกษตร ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอขุนตาล
๒๕ ท่านรองฯ ประยูร วันต๊ะ รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกสามัญสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ บริเวณใต้ตึกวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๖ รวมพลังจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งท้ายปี 2014 ต้อนรับปีใหม่ 2015 ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๙ โครงการอาชีวอาสา (ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ - ม.ค. ๒๕๕๘ ณ วนอุทยานภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย