กิจกรรมประจำปี 2558 (2015)
กิจกรรมประจำเดือน วันที่ กิจกรรม
มกราคม ๑๓ การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนพระพุทธศาสนา ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเทิง กับโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม และโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๔ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้รับการประกิจกรรมลูกเสือ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้อง กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๔ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดให้มีการจ่ายเงินเรียนฟรี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๒๗ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเทิง ออกบริการ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอเทิง ณ ..........
กุมภาพันธ์ ๑๑ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จัดโครงการการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ ๑๒ ( TICE open house) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
มีนาคม ๙-๑๑ โครงการ Fix it Center เพื่อบริการแก่ประชาชน ณ ที่ทำการอำเภอ อำเภอขุนตาล
๙-๑๓ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนชนัชถ์ปิยะอุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนชนัชถ์ปิยะอุย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
๑๒-๑๔ ปลัดอาวุโสอำเภอเทิง เป็นประธานในการเปิดศูนย์ Fix it Center เพื่อบริการแก่ประชาชน ณ ที่ทำการอำเภอ อำเภอเทิง
๑๖-๑๘ ปลัดอำเภอพญาเม็งราย เป็นประธานในการเปิดศูนย์ Fix it Center รวมถึง ๑๐๘ อาชีพ เพื่อบริการแก่ประชาชน ณ ที่ทำการอำเภอ อำเภอพญาเม็งราย
๒๑-๒๒ นายประยูร วันต๊ะ รองผู้อำนวยการ และคณะครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าตาลใต้ จัดทำโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคลากร ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าตาลใต้ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เมษายน ๙-๑๕ วิทยาลัยการอาชีพเทิงดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ โดยมีนายอำเภอขุนตาลเป็นประธาน หัวหน้าขนส่งเชียงราย สาขาเทิง เป็นผู้กล่าวรายงาน มี ผอ.คนึงนิจ พรหมเนตร ประธาน อศจ. เชียงราย นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง นายกเทศบาลบ้านต้า สถานีตำรวจภูธร อำเภอขุนตาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ หน้าที่ว่าการอำเภอ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
๒๘ คณะรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดประเพณี "ม่วนจื่น เย็นใจ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ได้มีการสักการะพระพุทธรูป พระวิษณุ และศาลพระภูมเจ้าที่ประจำวิทยาลัยการอาชีพเทิง และได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ สมยศ พันธุ์กสิกร เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นประเพณีที่จัดทำขึนทุกปี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
พฤษภาคม วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ทำการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยช่วงเช้าเป็นนักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวช.และช่วงบ่ายเป็นนักศึกษาระดับชัน ปวส.ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑-๕ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดโครงการอาเซี่ยนศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ จังหวัดกระบี่
๑๑ งานทวิภาคี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๔ จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๔

ในช่วงบ่าย งานทวิภาคี ได้จัดโครงการลงนามความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และสถานประกอบการ ได้ลงนามความร่วมมือ  ณ ห้องประชุมชั้น ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

๑๕

วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

๒๐

วิทยาลัยการอาชีพเทิง รวมกับ อำเภอเทิง ได้จัดทำโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

มิถุนายน ๑๑ (ช่วงเช้า) วิทยาลัยการอาชีพเทิงได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
๑๑ (ช่วงบ่าย) วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้มอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียน ปวช.2 และ 3 ณ ใต้ตึกวิทยบริการ และห้องสมุ วิทยาลัยฯ
๑๑ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้มอบดอกไม้ให้กับสถานประกอบการเนื่องในวันไหว้ครู โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มอบ
๑๙-๒๑ การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับ อศจ. เชียงราย โดยมีการแข่งขันกีฬามากมายหลายประเภท ที่ใช้ในการแข่งขัน อาทิ เช่น ฟุตบอล มวยไทย ฟุตซอล เป็นต้น
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรา
กรกฎาคม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพเทิงจึงได้จัดพิธีสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเทิงเข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬากีฬา วิทยาลัยการอาชีพเทิง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานมรรถนะ รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ขุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเทิง

ศาลจังหวัดเทิง ได้จัดโครงการ "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาในสถานศึกษา" วิทยาลัยการอาชีพเทิง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเทิง

๑๐

วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

๑๓

เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเทิง ครบรอบ ๒๒ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพเทิง วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย จึงได้จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัย โดยมีการใส่บาตรพระจำนวน รูป และร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายให้กับวัดต่าง ๆ ในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

สิงหาคม

วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ อบต.ริมโขง ได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

๑๑

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง

กันยายน
วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดกิจกรรมการ เดินทางไกล และเข้าค่ายลูกเสือวิ
สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดการประชุมทางการวิชาก
าร การแข่งขันทักษะวิชาการ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยในงานได้ทำการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดร้องเพลง รวมถึงการแข่งขันทักษะอื่น ๆ
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
          แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการขับขี่
ปลอดภัยในสถานศึกษา
ณ หอประชุมวิทยาลัยกา
รอาชีพเทิง

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรา
ย ได้เชิญประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเ
ชียงราย
ตุลาคม

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดประชุมคณะครู ประจำภาคเรีย
นที่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเตียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่
ณ ห้องประชุมชั้น ตึกวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัด
ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยช่วงเช้า เป็นการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนระดับ ปวช. และช่วงบ่าย เป็นการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา ระดับ ปวส.
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเร
ียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
ห้องประชุมชั้น ตึกวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประด
ิษฐ์ งานวิจัยและนวัตรกรรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล
ยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย ผอ.สมยศ พันธุ์กสิกร ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาร
าช
ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
พฤศจิกายน
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
           ผอ.สมยศ พันธุ์กสิกร พร้อมกับคณะครู เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเทิงได้นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิงจ.เชียงราย

 


วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชี
พ และทักษะวิชาพื้นฐาน
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยกา
รอาชีพเทิง นายสมยศ พันธุ์กสิการ ได้ทำการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยนายอำเภอเทิง นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ณ บ้านงิ้วพัฒนา ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย

 

 
ธันวาคม


วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัด พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายกเชษฐ์ กิ่งชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง


วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดกีฬสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้เปิดงานกีฬาสีครั้งนี้ ร่วมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยการอ
าชีพเทิง


วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมงานวันพ่อ
ที่ว่าการ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ ขนส่ง อ.เทิง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "สุขกายสุขใจ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙"
ณ หอประชุมวิทาลัยการอาชีพเทิ