กิจกรรมประจำปี 2559 (2016)
กิจกรรมประจำเดือน กิจกรรม
มกราคม วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
         ณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ร่วมลงนามทวิศึกษา
ณ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
         นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ ร่วมประชุมชี้แจง คณะครู บุคลากร วิทยาลัยฯ ประจำปีภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น อาคารวิทยบริการและห้องสมุด
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
         วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยงานครูที่ปรึกษา ได้จัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และคณะผู้บริหาร ครู ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ในวันครู
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
         วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้จัดกิจกรรมการอาชีพเทิงปริทัศน์ ครั้งที่ ๑๓ โดยมีนายอำเภอ อำเภอเทิง เป็นประธานในการเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสากล การแข่งขันทักษะวิชาชีพตามแผนกต่าง ๆ รวมถึง กิจกรรม ๑๐๘ อาชีพ ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
กุมภาพันธ์

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
         
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเทิง กับ บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด และบริษัท อีซูซุสงวนไทย จำกัด

 

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิงได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ระดับ ปวช. และนักศึกษา ระดับ ปวส. โดยมีนายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง เป็นผู้มอบ
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง

 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
          สำนัก
นักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา ได้จัดสอบ V-Net ในวันที่ ๒๐ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยวิทยาลัยการอาชีพเทิงได้จัดสนามสอบ ที่ อาคาร โดยมีนายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง และ รองศาสตราจารย์สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยในสนามสอบวิทยาลัยการอาชีพเทิ

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - วันที่ มีนาคม ๒๕๕๙
          นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชี
พเทิง ไปเยี่ยมชมนักเรียนนักศึกษา ปวช. และ ปวส. แผนกช่างไฟฟ้า ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีกา ๒๕๕๘ ที่ไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อรับใบรับรองเป็นผู้รับเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารตามกฎหมาย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชี
ยงราย

 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
          
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ บริษัท อีซูซุงสงวนไทยเชียงราย จำกัด สาขาพาน และห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้าจุงชัยสหยนต์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาก
าร เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

 

มีนาคม

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
         
อศจ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมกีฬาอาชีวสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างคณะครู และบุคลากร อศจ.เชียงราย
ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
 

เมษายน วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
          โครงการอาชีวอาสาตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยสงกรานต์
ท่านอภิรศักดิ์ พฤษชาติ ท่านนายอำเภอเทิง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ท่านประธาน กกต.อำเภอเทิง รษก.หัวหน้าเรือนจำอำเภอเทิผู้กำกับการ สภ.เทิง และผู้นำชุมชน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการอาชีวอาสาตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยสงกรานต์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ในฐานะประธานดำเนินการ ให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมการปฎิบัติงานตามโครงการ
ณ หน้าวิทยาลัยการอาชีพเทิง
พฤษภาคม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิงได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษา และให้ผู้ปกครองพบปะกับครูที่ปรึกษา
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดยฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และแนะแนววิธีการเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพเทิง
 
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
          เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดยฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกวิทยะบริการ
 
มิถุนายน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
          พันตำรวจเอกสว่างวิทย์  สุทธหลวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทิง ได้ทำการมอบใบประกาศ การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ของนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง และท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณะครู วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ลานเอนกประสงค์ หน้าเสาธงวิทยาลัยการอาช
ีพเทิง
 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
         
นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้ทำพิธีไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรประเพณีไทย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ณ บริเวณลานหน้าพระวิษณุกรรม และหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย นายนปตรี อินเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชา ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ให้กับสถานประกอบการ เนื่องในวันไหว้ครู
ณ สถานประกอบการต่าง ๆ
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
         
พิธีมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ โครงการ fix it center โดยมอบให้หน่วยเฉพาะกิจลุ่มแม่น้ำโขง (นรข) หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๓๑๐๓ โดยมอบผ่านพระอาจารย์ เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพเทิง
วัดใหม่ศรีร่มเย็น
วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
          วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดเลือกนักกีฬา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกีฬาระดับภาค ต่อไป
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรา
กรกฎาคม วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
           ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยและร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง
ณ บริเวณถนน ในวิทยาลัยฯ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
          วิทยาลัยการอาชีพเทิงได้ร่วมกับอำเภอเทิง ได้นำนักเรียน นักศึกษ รวมถึงคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ในการเดินขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายแต่ละวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง
ณ วัดต่าง ๆ ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สิงหาคม วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมกับ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสาขาเทิง ได้จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ภายใต้ความร่วมมือตามมาตรการ "หนึ่งร้านสร้งสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" นำโดย นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
          
วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย นายสมยศ พันธุ์สกิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเทิง ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ
ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง
วันที่ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย อ.เทิง ให้ความรู้การเกิดอัคคีภัยต
่าง ๆ ให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเทิง
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง
วันที่สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
นักศึกษาระดับประกาศนียบ
ัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานบัญชี ได้จัดโครงการสัมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ ให้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่
ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
ผู้กำกับลูกเสือได้ทำพิธีเต
รียมรับลูกเสือวิสามัญ โดยการประดับแถบ สี ให้กับลูกเสือวิสามัญ และยังร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
วิทยาลัยการอาชีพเทิง นำโดย นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเท
ิง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
         
ที่ว่าการอำเภอเทิง ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร เพื่อเป็นกุศลในวันแม่แห่งช
าติ โดยบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง ร่วมตักบาตรในตอนเช้า และได้ลงนามถวานพระพร  และตอนค่ำได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง จ.เชียงราย
กันยายน

 

 
 
 
 
ตุลาคม  
 
 
 
พฤศจิกายน  
 
 
 
ธันวาคม