วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา
ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
มอบโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขัน Yamaha TTX Technology Presentation
Contest 2012 จังหวัดเชียงราย
ให้ไว้ ณ
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระมรวงศึกษาธิการ
มอบโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ภาคเหนือ

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อ.อรัญญประเทศ จ.สระแก้ว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

รางวัลชนะเลิศ Marketing Contest การแข่งขันตอบปัญหาการตลาด
วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
โดย โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงราย

รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ฯ ระดับชาติ
ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๕๓
"สถานศึกษาพอเพียง"
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขัน
Diasil presentation contest
MIO125 campus tour 2010 
ณ จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๑๗ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

           การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ "Sport Day"  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้รับรางวัล  

                1.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว

2.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภท ทีมชาย

3.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว

4.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภท ทีมหญิง

5.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภท คู่ผสม

6.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา แบตบินตัน ประเภท ชายคู่

7.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา ตระกร้อ ประเภท ทีมเดี่ยวชาย

8.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา ตระกร้อ ประเภท ทีมเดี่ยวหญิง

9.   ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล หญิง

10.  ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด ชาย

11.  ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภททีมชาย

12.  ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา หมากล้อม ประเภททีมผสม

วันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ. 2553

           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบโล่เป็นเกียรติแด่ ค่ายย่อยลูกเสื่อ เนตรนารีวิสามัญ ดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ. 2553

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบโล่เป็นเกียรติแด่ หมู่ลูกเสื่อ เนตรนารีวิสามัญ ดีเด่น ประจำค่ายย่อย 2 ในงานชุมนุมลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ. 2553

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรแด่ กองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ให้วิทยาลัยการอาชีพเทิง ในงานชุมนุมลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

          โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แด่ วิทยาลัยการอาชีพเทิง เนื่องด้วยได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้วิทยาลัยการอาชีพเทิง เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้รับรางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ในแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับภาคเหนือ ณ หอประชุมศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้วิทยาลัยการอาชีพเทิง เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ อาชีวศึกษารอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2552 ณ  หอประชุมศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า ทีม JOMJOR ROBOT วิทยาลัยการอาชีพเทิง ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับภาคเหนือ ณ หอประชุมศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ระดับชาติ ณ แฟร์ชั่นไอแลนด์ จังหวัดกรุงเทพฯ

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

          โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งนวัตกรรม สื่อนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชุดสื่อการเรียนการสอนประเภทชุดฝึก/ชุดทดลอง ชื่อ ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วย Programmable Controller ได้รับรางวัล รางวัลโล่เหรียญทอง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิชาการ ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่  24 เมษายน พ.ศ. 2552

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบประกาศนียบัตร ให้วิทยาลัยการอาชีพเทิง ซึ่งได้รับรางวัลการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรม ชุดทดสอบหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ได้รับรางวัลชมเชย

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

          โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ได้มอบโล่ให้เป็นเกียรติ แด่วิทยาลัยการอาชีพเทิง เนื่องด้วยสถานศึกษาได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน “เพศศึกษา” ณ โรงแรม.. จังหวัดกรุงเทพฯ

วันที่ 11-16 มีนาคม พ.ศ. 2550

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบโล่เกียรติคุณแด่ กลุ่มลูกเสือวิสามัญ ดีเด่น ให้วิทยาลัยการอาชีพเทิง ในงานชุมนุมลูกเสือ และเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา
ตั่งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙