หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่

วิจัยเรื่อง

1

เจตคติที่มีต่อการใช้ห้องสมุดและการให้สารสนเทศในการเรียนวิชาห้องสมุดปี 2556

2

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ

3

การวิจัยการอ่านวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2000 – 1201) ของนักเรียนแผนก ชส. 1/1

4

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างก่อสร้าง

5

การอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของ นศ เทคนิคคอมพิวเตอร์ปีที่ 1 (ปวส)

6

การศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือของนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ระดับปวช.1

7

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บัญชีเบื้องต้น ของ น.ศ.ระดับปวช1

8

การสร้างชุดสอนเชิงทดลอง รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1

9

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

10

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

11

การพัฒนาผลการเรียนสื่อสารหลักการอ่านค่าเวอร์เนียร์ ระดับปวช. ชย.1/1 AB

12

นักศึกษาขาดทักษะงานคาร์บูเรเตอร์ ระดับ ปวช.2/1

13

การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง แก๊สอุดมคติ สำหรับนักศึกษา ปวส.2 ช่างยนต์

14

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตกับวิธีการใช้ใบงาน

15

การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

16

การสร้างอุปกรณ์ฝึกทักษะงานเชื่อมท่าราบ

17

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาเทคนิคก่อสร้าง เรื่อง การสร้างผังและระดับ

18

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชา วัสดุก่อสร้าง เรื่อง วัสดุมุงหลังคา

19

การสร้างและการทดสอบการใช้สื่อการสอนรายวิชากฎหมายก่อสร้างเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2556

20

การสอนโดยวิธีการระดมสมอง

23

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร-นอกอาคาร

24

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25

การวัดผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาเครื่องรับวิทยุโดยการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง

26

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฏีพฤติกรรมของผู้บริโภค วิชาเศรษฐศาสาตร์เบื้องต้น

27

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3

28

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินส่วนบุคคล เรื่องการวางแผนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

29

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาอังกฤษ

30

ความพึงพอใจในการเรียนวิชาอังกฤษสมัครงาน

31

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

32

การสร้างและทดสอบการใช้สื่อสารสอนรายวิชาประมาณราคาก่อสร้าง 2เกี่ยวกับการสร้างและนำเสนอ BOQ

33

การมาโรงเรียนสายของ นศ. กลุ่ม 1/3

34

เปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา ปวส. 2 รายวิชาระบบเครือข่ายด้วยสื่อของจริง

35

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นศ. ปวส.2 ชฟ.ในรายวิชาแคลดูลัส

36

เจตคติของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ ระดับ ปวส. 2 ที่มีต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทย (สามัญ)

37

การสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้สื่อสารสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง

38

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์

39

ผลสัมทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

40

การฝึกปฏิบัติ มารยาทชาวพุทธ ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเทิงระดับ ปวช.1

41

การศึกษาผลการใช้บทเรียน Learning Spaee ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

42

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7

43

การออกเสียงพยัญชนะต้นของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์

44

พัฒนาการอ่านวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2000 - 1202)

45

การอ่านภาษาอังกฤษ

 


หัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่
2  ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่

วิจัยเรื่อง

1

การสอนแบบ Ldial

2

การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินมาตรฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ

3

การศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือของ นร. แผนกอิเล็กทรอนิกส์1 ระดับปวช.

4

การศึกษาการพิมพ์ดีดสัมผัสโดยใช้ชุดฝึกทักษะ วิชาพิมพ์ดีดไทย ปวส.1

5

การจัดการสอนแบบชิปปาดมเดว ในรายวิชาการเงินส่วนบุคคล

6

ผลการเรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับปวช.3 การบัญชี

7

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบเครือข่ายสื่อสารโดยใช้สื่อ CAI

8

พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ 2/1 AB

9

การใช้สื่อจำลองชิ้นมนเหมือนจริงเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแผนกช่างยนต์ 2/2 AB

10

การส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2)

11

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้มหัวฉีดดีเซล

12

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานบำรุงรักษารถยนต์ (2101- 2103)

13

การศึกษาพฤติกรรมวิชาส่งกำลัง 2/2A

14

การทำงานในพื้นที่เสียงดัง

15

การต่อยอดพัฒนาสร้างเครื่องพ้นสี สนามฟุตบอล

16

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชางานปูน เรื่อง งานปูนเบื้องพื้น

17

การสร้างและการทดสอบการใช้สื่อการสอนภาควิชางานท่อและสุขภัณฑ์เกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติการใช้งานของท่อ

18

แก้ปัญหาการใช้เครื่องคิดเลขไม่คล่อง

19

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ปวส.1 AB

20

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

21

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาส่งจ่ายไฟฟ้า

22

เรียงแบบงานติดตั้ง

23

การมาสายของนักเรียน

24

การวัดผลวิชาอิเล็กทรอนิกส์

25

การวัดผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้โดยปฏิบัติจริง

26

ผลการใช้บทเรียนประกอบการเรียนการสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องทรานสดิวเชอร์

27

การวัดผลการเรียนนักศึกษาในวิชางานบริการอินเทอร์เน็ตโดยเรียนรู้วิชาการปฏิบัติจริง ปวส.2

28

การวัดผลทางการเรียนในรายวิชา ซิลสกรีนและวงจรพัสส์

29

การสร้างชุดสาธิตสายส่งวิทยุและสายอากาศ

30

การมาโรงเรียนสายของ นศ. กลุ่ม 1/3

31

เปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา ปวส. 2 รายวิชาระบบเครือข่ายด้วยสื่อของจริง

32

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นศ. ปวส.2 ชฟ.ในรายวิชาแคลดูลัส

33

เจตคติของนักศึกษาแผนกช่างยนต์ ระดับ ปวส. 2 ที่มีต่อวัฒนธรรมและประเพณีไทย (สามัญ)

34

การสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้สื่อสารสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง

35

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์

36

ผลสัมทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

37

การฝึกปฏิบัติ มารยาทชาวพุทธ ของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเทิงระดับ ปวช.1

38

การศึกษาผลการใช้บทเรียน Learning Spaee ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

39

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7

40

การออกเสียงพยัญชนะต้นของนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์

41

พัฒนาการอ่านวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2000 - 1202)

42

การอ่านภาษาอังกฤษ

ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร : 053795526
โทรสาร : 053795511
ติดต่อ
Webmaster : Supot.tu@hotmail.com