> >> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ << <


ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา สาขางาน จำนวน
พณิชยการ - การบัญชี 80
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40
รวม 120

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา สาขางาน จำนวน
การบัญชี - การบัญชี (จบ ปวช. การบัญชี) 20
- การบัญชี (จบ ม.6 / เทียบเท่า / ต่างสาขา) 20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - พัฒนาเว็บเพจ (จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 20
- พัฒนาเว็บเพจ (จบ ม.6 / เทียบเท่า / ต่างสาขา) 20
รวม 80


วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

          วิทยาลัยการอาชีพเทิง เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านอาชีพ และมุ่งมั่นผลิตกำลังคนเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชน

ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“เรียนดี  มีคุณธรรม  เป็นผู้นำด้านอาชีพ”

 

 

 

ติดต่อวิทยาลัยการอาชีพเทิง
โทร 053-795526
โทรสาร 053-795511